Project
A
Nanjing Pukou | Low Carbon Valley

Jiangsu China

Nanjing Pukou Economic Development Co Ltd

106,130 m² 丨 RMB 425 M 丨 2016 丨 Master Planning 丨 Design Concept