Project
A
Ding Xiu Yuan

Fujian China

Putian Pleasant-Ville Pte Ltd

3,450 m² 丨 RMB 1.7 M 丨 2013-2016 丨 Landscape 丨 Built