Project
A
Zhong Chi Mix-used Development

Jiangsu China

Nanjing Zhongchi Real Estate Co., Ltd

457,255 m² 丨 RMB 182.9 M 丨 2014 - 丨 Master Planning 丨 Under Construction